REGULAMIN

Regulamin przewozu przesyłek

1. Przewóz przesyłek odbywa się w systemie "door to door" paczki odbierane są ze wskazanego adresu i dostarczane pod adres umieszczony na paczce.
Każda paczka lub przesyłka powinna być opatrzona metryczką zawierającą dokładny adres, numer telefonu odbiorcy w sposób czytelny, w miejscu nie narażonym na uszkodzenia.
2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia paczek spowodowanych złym zapakowaniem, nie przystosowanym do transportu.
4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za popsucie się jedzenia (w przypadku paczki spożywczej)
5. Zabrania się umieszczania w paczkach:
a) artykułów podlegających akcyzie: alkohol, papierosy, wyroby tytoniowe
b) wyrobów alkoholowych i tytoniowych nie posiadających akcyzy europejskiej
c) substancji psychotropowych, odżywek sportowych, narkotyków, sterydów itp.
d) rzeczy niebezpiecznych, szkodliwych dla innych osób i mienia, broni palnej, broni białej, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, radioaktywnych i żrących, jakichkolwiek substancji wymagających specjalnych zabezpieczeń i obostrzeń wynikających z prawa europejskiego
e) dzieł sztuki, antyków, kamieni i metali szlachetnych, posiadających jakiekolwiek walory zbywalne, waluta, papiery wartościowe, certyfikaty, akty własności itp.
6. Firma Ergo bus zastrzega sobie prawo sprawdzenia zawartości paczki w obecności nadawcy i odmówienia przyjęcia paczki zawierającej przedmioty opisane w punkcie 5 oraz zapłaty dwukrotnej ceny za usługę przewozu paczki.

Reklamacje

Reklamacje przyjmowane są:
1. W formie pisemnej na adres firmy:
2. W formie elektronicznej Przewoźnik zobowiązany jest odpowiedzieć w ciągu 10 dni roboczych

Przepisy końcowe

Wszystkie nieuregulowane niniejszym regulaminem postanowienia związane z przewozem osób mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawa Przewozowego z dnia 15 listopada 1984 roku wraz z przepisami wykonawczymi.

TOP